Kommun och politik

Publicerad den

Kommunstyrelsen 9 november 2021

Budget 2022 samt plan 23–24 och beslut om försäljning av Allégatan 3. Det var några av ärendena på bordet när Kommunstyrelsen sammanträdde 9 november.

Budget 2022 samt plan 23–24

Kommunstyrelsens budgetberedning har, efter genomgång med nämnderna, upprättat förslag på budgetramar för 2022 samt plan 2023–2024. Budgeten går nu vidare till Kommunfullmäktige 22/11 för beslut.

Budgeten innehåller bland annat en fortsatt satsning på äldreomsorgen på 12,6 mkr, jämlik förskola/skola på 3 mkr samt extra gatuunderhåll på 4 mkr.

Investeringsbudget 2022, plan 2023–2024

Investeringsbudgetens största post är renoveringen av Röda Berga skola som beräknas kosta 23,5 mkr under nästa år. Vidare innehåller planen för kommande treårsperiod ytterligare skolrenoveringar på 20,5 mkr, investeringar kring Herosfältet på 10 mkr samt ytterligare satsningar på gång-cykelvägar på 3 mkr.

Markanvisningstävling Norra Brustorpet Söderbärke

Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter utvärdering utifrån fastställd poängbedömning, utsett Sakofall Bostadsutveckling AB till vinnare i den tidigare utannonserade markanvisningstävlingen gällande köp av mark för bostadsrättsbyggande vid Brustorpet i Söderbärke.

Ett reservationsavtal har upprättats för området där kommunen förbinder sig att sälja aktuellt område till ett markpris av 85 kr/m2 samt en fast avgift på 650 000 kronor för projektering, anläggning av gata och belysning.

Försäljning av Allégatan 3

Den kommunala fastigheten Allégatan 3 har varit annonserad till försäljning under sensommar/höst. Fyra intressenter har lämnat bud på fastigheten. Diskussioner har förts med näringslivsavdelningen som har uttryckt att det bästa för Smedjebackens framtid är hotellverksamhet, vilket saknas idag.

Utifrån näringslivavdelningens bedömning beslutades att sälja fastigheten till högstbjudande som avser att driva hotellverksamhet på Allégatan 3. Priset för fasigheten blir 900 000 kronor.

Ansökan om föreningslån - Smedjebackens ryttarsällskap

Smedjebackens Ryttarsällskap har ansökt om föreningslån på 150 000 kronor för nystart och för att arbeta vidare med arbetet att utveckla föreningen.

I dagsläget är föreningen i en fas med stor utvecklingspotential och har gjort en total översyn av verksamheten. Stallet är snart färdigrenoverat och klart med nya boxar och redo att ta emot fler ridskolehästar, vilket innebär att föreningen snart är redo att möte en större volym av ridskoleelever. KS beslutade att bevilja lånet.

Ärenden som går vidare till Fullmäktige 20/11 för beslut:

 • Budget 2022, plan 2023–2024 Smedjebackens kommun
 • Investeringsbudget 2022
 • Skattesats 2022
 • Borgensram 2022 kommunkoncernen
 • Taxor 2022 - fritid
 • Avgifter för hunddagis 2022
 • Matpriser 2022 omsorgsförvaltningen
 • Avgifter på biblioteket
 • VA-taxa 2022
 • Avfallstaxa 2022
 • Partistöd 2022 samt redovisning 2020

Sidan senast uppdaterad: