Kommun och politik

Publicerad den

Kommunstyrelsen 10 november 2020

Beslut om förlängning av Handlingshjälpen och presentation av den preliminära investeringsbudgeten för nästa år. Det var några av ärendena på bordet när Kommunstyrelsen (KS) sammanträdde digitalt 10/11.

Budgetuppföljning

Prognosen för kommunen pekar mot ett plusresultat på 20,5 mkr.
Handlingshjälpen förlängs året ut
Den Handlingshjälpsfunktion som sedan mars månad stöttat kommunens 70+ innevånare var tidigare tänkt att avslutas 27/11 i enlighet med Regeringens beslut att häva rekommendationerna för nämnd grupp. Förslaget till KS var istället att förlänga Handlingshjälpen till årsskiftet för att kunna fasa ut detta på ett mer strukturerat sätt. KS beslutade att anslå 80 000.kr till detta.
Förhoppningsvis kommer dessa ekonomiska medel kunna återsökas från staten i ett senare skede.

Investeringsbudget 2021 samt plan 2022–2023

Tekniska kontoret har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2021 med plan för 2022–2023. För 2020 är investeringar upptagna med 35 080 000 kronor.

Det innefattar b.la:

 • Renovering av Röda Berga 13,5 mkr under 2020
 • Byte av Fsk Brustorpets ventilation 2,5 mkr
 • Ytterligare laddstolpar 300 000.kr
 • Renoveringar av Flatenbergs hytta 800 000.kr. Länsstyrelsen medfinansiär.
 • Medel till gångcykelvägar 1.mkr

KS beslutade att fastställa förslaget. Beslut kring investeringsbudgeten fattas på Kommunfullmäktige 23/11.

Budget 2021, plan 2022–2023 Smedjebackens kommun

Kommunstyrelsens budgetberedning har, efter genomgång med nämnderna upprättat förslag på budgetramar för 2021 samt plan 2022–2023. Ekonomiavdelningen har sammanställt budget för 2021 med plan 2022–2023.
I fokus ligger fortsatta investeringar utan att behöva låna pengar, ha en stark ekonomi o bra budgetdisciplin. Detta trots stora osäkerhet gällande både utgifter o kostnader med tanke på världsläget.
Beslut om budgeten tas på Kommunfullmäktige 23/11.

Ärenden vidare till Kommunfullmäktige 23/11 för beslut:

 • Investeringsbudget 2021 samt plan 2022–2023
 • Budget 2021, plan 2022–2023 Smedjebackens kommun
 • Skattesats 2021
 • Borgensram 2021 kommunkoncernen
 • Taxa för sotning och brandskyddskontroll
 • Taxor inom plan- och bygglagens område
 • Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens område
 • Avgifter omsorgsnämndens matpriser
 • Avgifter för hunddagis
 • Kulturnämndens taxor
 • Fritid - Taxor och avgifter
 • Räddningstjänsten taxor och avgifter
 • Avfallstaxa
 • VA-taxa
 • Avgifter inom gemensamma ATL-nämndens verksamhetsområde
 • Allmänna bestämmelser för användandet av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA 20
 • Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
 • Revidering länsövergripande skolskjutsreglemente
 • Lokalt skolskjutsreglemente Smedjebackens kommun
 • Partistöd 2021 samt redovisning 2019
 • Bildande av VA-verksamhetsområde Näsberget
 • Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden

Sidan senast uppdaterad: