Kommun och politik

Publicerad den

Samhällsbyggnadsutskottet 27 oktober

Renovering av hissen i förvaltningshuset, utbyggnad av laddstolpar, tillåta bostäder vid Bergagård och gemensamma riktlinjer för mat och måltider i Dalarnas län, det var några av ärendena på Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) den 27 oktober.

Hissen i förvaltningshuset behöver åtgärdas omgående för att få användas. Det handlar om nödöppningen och en nyinstallering av funktionen måste installeras på varje våningsplan. 150 000 kr avsätts för att åtgärda det här.

Gemensamma riktlinjer för mat och måltider i länet

Det innebär att samtliga kostenheten arbetar för att få till ett bredare samarbete över kommungränserna. Utgångspunkten är att ha likvärdiga riktlinjer för mat och måltider i hela länet. På sikt ska dessa riktlinjer gynna lokala producenter och verksamheter som verkar inom kost och livsmedel. Det kan också påverka inköp och upphandlingsrutiner. Smedjebackens yttrande sitt svar handlar bland annat om att väga in miljö- och klimataspekter i arbetet, uppmärksamma användningen av viltkött som ett klimatsmart och miljövänligt livsmedel.

Samråd Berguven – Bergagård

SBU ställer sig positiva till förslaget till planändringen för området som innebär att man gör om planen till att tillåta bostäder i Bergagård. Det här innebär då att man kan lägga ut fastigheten till försäljning på den öppna marknaden. Vilket också är syftet att göra under första halvåret 2021. Först ska detaljplanen vara beslutad innan fastigheten går ut på försäljning.

Nyttjanderättsavtal förlängs och planer finns att bygga padelbanor

NSK-längd och kommunen förlängde sitt nyttjande rättsavtal 10 år till. NSK har planer på att ansöka medel från Allmänna arvsfonden till byggnation av 2 st padelbanor vid Hagvallen i anslutning till sin klubbstuga. För att beviljade pengar från fonden behövs avtalet med kommunen förlängas på minst 10 år.

Laddstolpar

Utbyggnaden av antalet laddstolpar i kommunen är nu färdigställd utifrån planen som är. 19 olika platser i kommunen finns i både Smedjebacken med omnejd och i Söderbärke. Laddstolparna är tillgängliga för hyresgäster, personalen i kommunkoncernen och för allmänheten. En karta finns framtagen där man kan se vart laddstolparna är placerade. Att tanka kostar pengar och man får betala för den el man laddar.

Övriga frågor

Investeringsbudget lämnades öppen och kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde.

Renovering av dagvattenledning. Dagvattenledningen vid Backgatan är i stort behov av renovering och 140 000 kr avsätts för det här.

Sidan senast uppdaterad: