Smedjebackens kommun, till startsida

Riktlinjer

Gällande riktlinjer för beräkning och regler angående enskild väghållning. (under översyn)

§ 1

Underhålls- och iståndsättningsbidrag bör utgå till väg inom kommunen som har en längd av minst 500 meter och som är utfart för på fastigheten mantalsskrivna personer.

Beviljat bidrag skall endast avse fast boendes del i väghållningskostnaden.

§ 2

Underhålls och iståndsättningsbidrag beviljas av kommunstyrelsen inom kommunfullmäktige i budget fastställda ramar. För väg som är berättigad till statligt bidrag reduceras det kommunala bidraget med motsvarande beloppet

Bidragsökande skall på kommunens begäran styrka att statsbidrag sökts och erhållits eller avslagits.

§ 3

För väg som betjänar såväl permanent som fritidsbebyggelse utgår bidrag endast för den del av kostanden som skäligen bör bekosta den permanenta bebyggelsen.

§ 4

Förstagångsansökan skall vara kommunstyrelsen tillhanda före 1 mars, och årsredovisningen 30 juni året före det för vilket kommunalt bidrag skall utgå.

§ 5

Ordningsföljden när det gäller ansökan om underhålls- respektive iståndsättningsbidrag skall vara först ansökan om statligt bidrag därefter ansökan om kommunaltbidrag.

§ 6

Väghållare som åtnjuter bidrag är skyldig att:

Underhålla vägen på ett för sitt ändamål tillfredställande sätt.

Lämna ekonomisk redovisning till kommunens tekniska kontor före 30 juni avseende föregående årets verksamhet enligt blanketten ekonomisk redovisning enskild väg.

Att till kommunen rapportera varje förändring som kan påverka bidragets storlek.

§ 7

Uppfyller ej väghållaren sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser äger kommunen rätten att dra in och i förekommande fall återkräva utbetalt iståndsättningsbidrag.

§ 8

Gatubelysning, se policy.

§ 9

Riktlinjer för driftbidragets storlek.

Vinterväghållning

Plogning beräknat på 12 turer.

Sandning beräknat på 5 turer.

Ishyvling beräknat på 2 turer.

Utmärkning av väg.

Barmarksunderhåll

Grusning 21m3/Km  3.5 kg/m2.

Dammbindning 1Ton/Km  0.15 kg/m2.

Hyvling beräknat på 3 turer.

Sladdning kan ersätta hyvlingen.

Dikesrensning per meter dike.

Röjning slåtter.

Övriga utgifter administration mm.

Beslutas av kommunstyrelsen


Sidan senast uppdaterad: 2012-11-05
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt