Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Miljöskydd

Miljöfarlig verksamhet

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små verksamheter, s.k. miljöfarlig verksamhet. 

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten. Det omfattar all verksamhet som innebär risk för negativ påverkan för människors hälsa eller för miljön.

Vissa verksamheter är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Anmälan görs till miljö- och byggkontoret.

Miljötillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden har genom miljö- och byggkontoret tillsyn över verksamheter i Smedjebackens kommun. Tillsynen ska säkerställa att de regler som finns i miljöbalken och dess författningar, följs. Det görs bland annat genom att:

  • Miljöskyddet kontrolleras på företag och industrier
  • Tillstånd och anmälningar om miljöfarlig industri, värmepumpar, avfallsupplag och enskilda avloppsanläggningar handläggs
  • Besiktningar och kontroller av oljecisterner och CFC (freon)- anläggningar följs upp.

Vid tillsynsbesök granskar vi bland annat hanteringen av kemikalier och avfall samt att företagen har kontroll på att utrustning, som till exempel att oljeavskiljare och reningsanläggningar fungerar som de ska.

Egenkontroll

Alla som bedriver verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Genom egenkontrollen ser verksamhetsutövaren till att förebygga problem för människors hälsa eller påverkan på miljön.

Inventering av avloppsnät och kemikalier på företag

Miljö- och byggkontoret besöker tillsammans med WBAB (Wessman Barken Vatten & Återvinning AB) företagen i kommunen med anledning av den utredning av avloppsnätet som pågår. Avloppsbrunnar och utsläppspunkter lokaliseras i lokalerna och på fastigheterna. Verksamhetsutövarna får redogöra för vilka rutiner som finns för att förhindra oavsiktliga utsläpp till avlopp samt redovisa vilka kemikalier som används i verksamheterna

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                   Malmgatan 14, Smedjebacken