Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Pågående detaljplanearbeten

Samråd för detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, Vattenparken

Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark och till det använda renat avloppsvatten som idag går ut till recipient från reningsverket. Detaljplanen syftar till att klarlägga våtmarkens utsträckning och utformning samt att säkerställa användningen. Förslaget bygger på en kombination av spillvattenrening, fågelvåtmark samt rekreation och lärande.

Kommunen avser att sälja de delar av Smedjebacken 2:1 som berörs av planområdet till Barken Vatten & Återvinning AB.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och föreslås upprättas med standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 2 juni-31 juli 2020 förutom här på hemsidan, på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14
  • WBAB Wessman Barken Vatten & Återvinning AB, Frejgatan 5
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset, Smedjebacken
  • Smedjebackens bibliotek

På samtilga ställen gäller ordinarie öppettider

Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller e-post miljobygg@smedjebacken.se senast 2020-07-31

Planhandlingarna finns till höger under rubriken Vattenparken

 

Antagandehandling för detaljplan

del av Vad 2:1, Näsberget

Syftet med planläggningen är att ge förutsättningar för en funktionell och attraktiv boendemiljö, samt att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. .

Näsberget

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras.

Förslag till detaljplan har upprättats för ett område väster om Näsberget i närheten av Vads samhälle. Planen medger ett 20-tal villatomter intill sjön Södra Barken. Planen upprättas i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning under tiden 12 maj - 2 juni 2020.

Se planhandlingarna i menyn till höger under Näsberget

Smedjebackens kommun

Miljö- och byggkontoret

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-11
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Mer information

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Vattenparken

PlankartaPDF (pdf, 2.3 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

Undersökning om miljöpåverkanPDF (pdf, 617.7 kB)

Näsberget

PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 440.6 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 514 kB)

Undersökning om miljöpåverkanPDF (pdf, 298 kB)