Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Detaljplaner

Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelsens utformning och ändamål mer i detalj.

En detaljplan görs alltid för en mindre del av kommunen. De varierar i storlek och omfattar alltifrån en enda fastighet till många kvarter.

Detaljplaner är juridiskt bindande

Syftet med en detaljplan kan vara att möjliggöra ny bebyggelse, ändra byggnadernas innehåll eller säkra ett bevarande av särskilda byggnader. Den reglerar bebyggelsens omfattning och ändamål inom ett visst område, det vill säga hur stor en byggnad kan få vara på en särskild tomt och vad byggnaderna kan få användas till. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument.

Det här innehåller en detaljplan

Varje detaljplan ger en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Planen innehåller en beskrivning av:

  • Platsens eller områdets olika förutsättningar.
  • De behov och önskemål som detaljplanen ska uppfylla eller reglera.
  • De olika intressen som finns i området vägs samman till en helhet för att få en bra och lämplig utveckling. 

Både rättigheter och skyldigheter

För både kommunen såväl som en enskild fastighetsägare innebär detaljplanen både rättigheter och skyldigheter. Garanterad byggrätt under detaljplanens genomförandetid är en sådan rättighet. Genomförandetiden för en detaljplan pågår mellan 5, 10 eller 15 år. De rättigheter detaljplanen ger gäller minst under denna tid.

Att upprätta en detaljplan tar lång tid. Planprocessen är reglerad i Plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna intressen vägas mot de enskilda. Samråd ska ske med dem som är berörda av förslaget. Fackinstanser ska få möjlighet till att bedöma förslaget.

Planbesked

Ett planbesked söks av en person, organisation eller företag som avser utföra en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, till exempel bygga ett antal bostadshus. Det kan också handla om en åtgärd som strider mot befintlig detaljplan och att planen därför önskas ändras eller upphävas. Genom planbesked får du veta om kommunen avser att inleda en planläggning eller inte. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att planen kommer att antas. Ett planbesked kan inte överklagas. Kommunen tar ut en avgift på 9.100 kr för behandling av planbesked. Kostnader tillkommer för själva planarbetet om en planläggning inleds.


        

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-17
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information

Boverket: Detaljplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över detaljplanernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyr: PlanprocessenPDF (pdf, 676.9 kB)