Smedjebackens kommun, till startsida

Strandskydd

En ny strandskyddslag trädde i kraft 1 juli 2009. Strandskydd innebär att man inte får bygga nytt, ändra byggnader, gräva eller fylla ut och ändra naturvärden inom strandskyddsområde. Ett strandskydd på 100 meter både ut i vattnet och upp på land från strandlinjen vid sjöar och vattendrag (åar, bäckar m.m.) gäller generellt i hela landet.

Det finns möjlighet i vissa fall att få dispens från strandskyddet för att bygga inom100 meter frånstranden. Man kan söka strandskyddsdispens hos Miljö- och byggnadsnämnden vid ny- och tillbyggnad och för uppförande av komplementbyggnader (friggebodar, garage, gäststugor m.m.) samt bryggor m.m. Kommunen kan också upphäva strandskyddet när man gör en ny, eller ändrar en detaljplan, vilket kan innebära att man inte behöver söka dispens för varje nytt ärende inom detaljplanens område. Vid beslut om dispens eller upphävande ska en fri passage lämnas vid stranden för allmänheten.

Lagen ger kommunerna möjlighet att peka ut landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS) för att underlätta att bygga mer längs stränderna. Det arbetet är i full gång. Läs mer om LIS i spalten till höger.

Kommunen har alltså ansvar för att besluta om dispenser och upphävande av strandskydd. Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddsintresset och kan överpröva kommunala dispenser och upphävande av strandskyddet i detaljplan.

Vid strandskyddsdispenser och upphävandet av strandskydd i detaljplaner, måste man ta hänsyn till:

  • att det inte medför någon betydande förändring för djur- och växtlivet i området
  • att det allemansrättsliga intresset tillgodoses.

För att kunna upphäva eller ge dispens från strandskyddet krävs att det finns särskilda skäl för detta. Minst ett av de särskilda skälen måste vara uppfyllt.De särskilda skälen gäller om:  

  • området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  • området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  • området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intressesom inte kan tillgodoses utanför området.
  • området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I vissa områden är det Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beslutar om man får upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Det kan t.ex. gälla i naturreservat, som  t.ex. Malingsbo-Kloten. Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tagit fram en handbok för att vägleda kommunerna och länsstyrelserna  i arbetet med strandskyddslagen. Den finns att ladda ner på Boverkets och Naturvårdsverkets hemsidor. De har också gett ut en enklare broschyr om strandskydd som finns att ladda ner här till höger.
Läs Riksdagens beslut om nya strandskyddet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-01
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Ida Dahl
Miljöstrateg

Tfn: 0240-66 01 76
ida.dahl@smedjebacken.se

Besöksadress:                Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information