Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Uppläggning av avfall och massor

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Detta får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar eller bidrar till att området ser skräpigt ut.

För att kunna återvinna massor ska det finnas ett riktigt syfte med anläggningen, t.ex. vägbygge, bullervall eller utfyllnad inför en byggnation. Massorna får inte innehålla material som t.ex. metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något.

Regler och lagar

Risken för förorening av mark och vatten avgör om en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöbalken behövs vid uppläggning av avfall och massor. Risken bedöms utifrån massornas egenskaper samt utifrån lämpligheten av platsen. En anmälan lämnas till kommunens miljökontor, använd blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du vill anmäla. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Användningen kan även behövas anmälas för samråd om naturmiljön riskerar att ändras väsentligt. Denna anmälan kan behövas oavsett föroreningsgrad av massorna/avfallet. Blankett finns på Länsstyrelsens webbplats.

Om uppläggningen av avfall och massor sker inom detaljplanelagt område kan marklov behövas om marknivån ändras.

Strandskyddsdispens kan behövas om massorna ska användas strandnära (100‐300 m).

Massor som ska användas inom det verksamhetsområde där de uppkommit betraktas inte som avfall. Ingen anmälan behövs, förutsatt att: det finns ett syfte, inte mer massor än vad som behövs används och att materialet är tekniskt jämförbart med traditionella material.

Det behövs heller ingen anmälan för tillfällig uppläggning. Exempelvis massor från grävning av fjärrvärmeschakt som läggs upp för att användas till återfyllning. Markägarens tillstånd för uppläggningen behövs.

Bedömning av förorening av massorna

Innan arbetet påbörjas ska en bedömning ha gjorts om det finns risk för att föroreningar påträffas. Följande frågor kan ställas för att ge en uppfattning om vad det är för typ av massor och ifall provtagning behövs:

  • Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår eller har genomförts? Eller kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor?
  • Kommer massorna från en fastighet där det bedrivs/ har bedrivits industriverksamhet?
  • Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/ tankar eller oljeavskiljare på fastigheten som kan misstänkas ha förorenat marken?
  • Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar eller banvallar?
  • Har tankning av olja, bensin eller diesel etc. förekommit på platsen?
  • Har några olyckor inträffat på platsen t.ex. spill eller brand?
  • Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade?

Om svaret på någon av frågorna är ja bör provtagning av massorna ske. Vid osäkerhet om massorna är förorenade bör dock alltid provtagning ske. Tar du emot massor ska du försäkra dig om att ovanstående frågor är utredda.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                 Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information